PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:11:04 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:09:23 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
3Khách vãng lai22:00:28 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
4Khách vãng lai21:58:20 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
5Khách vãng lai21:54:45 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
6Khách vãng lai21:49:13 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai21:45:38 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai21:44:48 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai21:44:43 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
10Khách vãng lai21:42:45 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
11Khách vãng lai21:22:42 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33877
12Khách vãng lai21:21:52 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
13Khách vãng lai21:21:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
14Khách vãng lai21:18:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
15Khách vãng lai21:16:02 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
16Khách vãng lai20:46:30 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
17Khách vãng lai19:56:05 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33892
18Khách vãng lai19:46:58 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33895
19Khách vãng lai19:23:01 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai18:39:44 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33882
21Khách vãng lai17:42:37 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=342
22Khách vãng lai17:30:52 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai16:50:49 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33855
24Khách vãng lai16:39:21 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
25Khách vãng lai16:26:28 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai16:14:53 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Nguyễn Thị Nga16:04:37 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
28Nguyễn Thị Nga16:03:53 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_ho_ten_ngay_sinh_ten_lop_khoi_c1.aspx
29Nguyễn Thị Nga16:03:32 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9658
30Nguyễn Thị Nga16:03:32 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9658
31Nguyễn Thị Nga16:03:05 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/ho_so.aspx
32Nguyễn Thị Nga16:02:47 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung_c1.aspx
33Nguyễn Thị Nga16:02:41 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
34Nguyễn Thị Nga15:59:47 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
35Nguyễn Thị Nga15:59:32 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/bo_sung_ho_so.aspx
36Nguyễn Thị Nga15:55:56 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
37Nguyễn Thị Nga15:54:22 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_ho_ten_ngay_sinh_ten_lop_khoi_c1.aspx
38Nguyễn Thị Nga15:46:21 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_ho_ten_ngay_sinh_ten_lop_khoi_c1.aspx
39Nguyễn Thị Nga15:46:03 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung_c1.aspx
40Nguyễn Thị Nga15:45:42 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_ho_ten_ngay_sinh_ten_lop_khoi_c1.aspx
41Nguyễn Thị Nga15:44:16 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
42Khách vãng lai15:13:56 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
43Khách vãng lai14:55:16 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai14:49:36 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33890
45Nguyễn Thị Nga14:47:58 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
46Nguyễn Thị Nga14:47:52 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
47Nguyễn Thị Nga14:47:35 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
48Khách vãng lai14:34:52 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00953
49Khách vãng lai14:31:40 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33891
50Nguyễn Thị Nga14:27:30 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
51Nguyễn Thị Nga14:27:24 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Nguyễn Thị Nga14:17:38 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
53Khách vãng lai14:17:24 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33906
54Nguyễn Thị Nga14:15:59 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
55Nguyễn Thị Nga14:15:52 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Nguyễn Thị Nga14:15:25 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
57Khách vãng lai14:15:21 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai14:15:16 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai13:48:46 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai13:46:56 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34129
61Khách vãng lai13:46:13 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33867
62Khách vãng lai13:42:32 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33893
63Khách vãng lai13:41:39 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33896
64Khách vãng lai13:41:22 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai13:18:10 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai13:13:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai13:11:03 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33781
68Khách vãng lai12:53:28 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33771
69Khách vãng lai12:45:14 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33891
70Khách vãng lai12:45:11 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai12:43:56 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33853
72Khách vãng lai12:33:27 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33896
73Khách vãng lai12:29:01 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
74Khách vãng lai12:12:51 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
75Khách vãng lai12:07:13 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33907
76Khách vãng lai12:03:13 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33883
77Khách vãng lai12:00:11 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33943
78Khách vãng lai11:59:44 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33875
79Khách vãng lai11:40:31 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33892
80Khách vãng lai11:03:17 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33782
81Khách vãng lai10:58:54 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai10:56:38 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33932
83Khách vãng lai10:46:36 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33905
84Khách vãng lai10:43:48 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
85Khách vãng lai10:32:09 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
86Khách vãng lai10:30:36 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33895
87Khách vãng lai10:30:04 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33939
88Khách vãng lai10:22:00 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai10:20:37 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai10:10:41 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai10:10:06 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
92Khách vãng lai10:06:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33866
93Khách vãng lai10:04:00 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Khách vãng lai10:01:41 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Khách vãng lai10:00:59 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=343
96Khách vãng lai10:00:35 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
97Khách vãng lai09:59:30 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=358
98Khách vãng lai09:58:02 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=363
99Khách vãng lai09:57:50 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
100Khách vãng lai09:55:30 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
101Khách vãng lai09:47:01 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33925
102Khách vãng lai09:46:01 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33855
103Khách vãng lai09:44:23 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33881
104Khách vãng lai09:35:24 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33889
105Khách vãng lai09:34:36 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
106Khách vãng lai09:07:32 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33885
107Khách vãng lai09:04:04 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33880
108Khách vãng lai08:42:54 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33863
109Khách vãng lai08:41:13 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
110Nguyễn Thị Nga08:22:27 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
111Nguyễn Thị Nga08:22:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
112Khách vãng lai08:22:10 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
113Khách vãng lai08:07:05 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai08:01:27 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
115Khách vãng lai07:46:21 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33857
116Khách vãng lai07:43:01 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33898
117Khách vãng lai07:37:31 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33934
118Khách vãng lai07:36:06 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33859
119Khách vãng lai07:25:17 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33928
120Khách vãng lai07:12:22 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Khách vãng lai07:12:18 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
122Khách vãng lai06:46:36 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33908
123Khách vãng lai06:16:35 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33861
124Khách vãng lai05:55:11 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33938
125Khách vãng lai05:49:18 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33944
126Khách vãng lai05:35:52 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33776
127Khách vãng lai05:27:53 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33910
128Khách vãng lai05:27:51 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33860
129Khách vãng lai05:17:10 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
130Khách vãng lai05:00:42 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33873
131Khách vãng lai04:55:38 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33775
132Khách vãng lai04:33:02 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33930
133Khách vãng lai04:32:43 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33942
134Khách vãng lai04:22:09 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33772
135Khách vãng lai03:59:19 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33927
136Khách vãng lai03:43:37 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33877
137Khách vãng lai03:38:39 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33865
138Khách vãng lai03:36:06 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33878
139Khách vãng lai03:28:19 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33876
140Khách vãng lai03:26:41 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
141Khách vãng lai02:54:59 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33894
142Khách vãng lai02:49:36 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33870
143Khách vãng lai02:28:17 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33773
144Khách vãng lai02:23:42 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
145Khách vãng lai02:06:56 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33864
146Khách vãng lai01:50:19 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6174
147Khách vãng lai01:49:47 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34127
148Khách vãng lai01:39:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21825
149Khách vãng lai01:38:34 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33931
150Khách vãng lai01:34:49 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33854
151Khách vãng lai01:26:55 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33768
152Khách vãng lai01:03:32 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
153Khách vãng lai00:56:19 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33852
154Khách vãng lai00:42:50 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
155Khách vãng lai00:32:30 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33779
156Khách vãng lai00:32:03 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33872
157Khách vãng lai00:17:44 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6175
158Khách vãng lai00:08:33 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33856
159Khách vãng lai00:00:43 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33941
16 1 2019